കടൽ വീട് | Katal Veetu

Katal Veetu

 • Title: കടൽ വീട് | Katal Veetu
 • Author: Induchoodan Kizhakkedom
 • ISBN: 9788184235074
 • Page: 496
 • Format: Paperback
 • .

  • കടൽ വീട് | Katal Veetu by Induchoodan Kizhakkedom
   496 Induchoodan Kizhakkedom
  • thumbnail Title: കടൽ വീട് | Katal Veetu by Induchoodan Kizhakkedom
   Posted by:Induchoodan Kizhakkedom
   Published :2019-07-11T04:36:46+00:00

  2 thoughts on “കടൽ വീട് | Katal Veetu

  1. Induchoodan Kizhakkedom Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the കടൽ വീട് | Katal Veetu book, this is one of the most wanted Induchoodan Kizhakkedom author readers around the world.

  2. ഏകാന്തന്ത;വിഷാദം;നിരാശ;നിസ്സഹായത. അവയ്ക്കൊപ്പം ആഴവും വളരെയധികമുള്ള കഥകൾ.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *