കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

Kunjammayum Koottukaarum from the blurb from the blurb

 • Title: കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum
 • Author: Uroob
 • ISBN: 9788130001579
 • Page: 376
 • Format: Paperback
 • from the blurb from the blurb

  • കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum BY Uroob
   376 Uroob
  • thumbnail Title: കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum BY Uroob
   Posted by:Uroob
   Published :2019-04-11T18:46:43+00:00

  2 thoughts on “കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

  1. P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum Sundaranmarum

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *