Podstawowe Wiadomości O Islamie

Podstawowe Wiadomo ci O Islamie None

 • Title: Podstawowe Wiadomości O Islamie
 • Author: Janusz Danecki
 • ISBN: 9788389899958
 • Page: 458
 • Format: Paperback
 • None

  • Podstawowe Wiadomości O Islamie - Janusz Danecki
   458 Janusz Danecki
  • thumbnail Title: Podstawowe Wiadomości O Islamie - Janusz Danecki
   Posted by:Janusz Danecki
   Published :2019-08-18T11:33:59+00:00

  2 thoughts on “Podstawowe Wiadomości O Islamie

  1. Janusz Danecki ur 6 pa dziernika 1946 w Katowicach jest polskim arabist i islamist , j zykoznawc i literaturoznawc Pracuje w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Wy szej Psychologii Spo ecznej.W latach 1964 1969 studiowa arabistyk na Uniwersytecie Warszawskim By uczniem prof J zefa Bielawskiego W roku 1971 przebywa na Uniwersytecie Kairskim i Uniwersytecie Al Azhar Nast pnie w 1976 obroni doktorat z zakresu j zykoznawstwa arabskiego, a w 1982 habilitowa si z zakresu klasycznej kultury arabskiej i muzu ma skiej Od 1989 posiada tytu profesora.W latach 1982 2006 by kierownikiem Zak adu Arabistyki i Islamistyki UW, kt rego pracownikiem naukowym jest do dzisiaj Prowadzi zaj cia z zakresu j zykoznawstwa arabskiego, dialektologii j zyka arabskiego, islamistyki oraz muzu ma skiej my li politycznej Od 2006 roku pe ni funkcj dziekana Wydzia u Filologicznego Szko y Wy szej Psychologii Spo ecznej w Warszawie W roku 1993 za o y czasopismo naukowe Studia Arabistyczne i Islamistyczne o zasi gu mi dzynarodowym Jest cz onkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.Janusz Danecki jest t umaczem literatury arabskiej klasycznej i wsp czesnej, a tak e literatury specjalistycznej orientalistycznej z j zyk w europejskich takich jak niemiecki, angielski, francuski Poza wy ej wymienionymi j zykami europejskimi zna jeszcze m rosyjski, hiszpa ski, w oski, szwedzki oraz fi ski Dodatkowo posiada podstawow znajomo kilku j zyk w orientalnych suahili, hebrajski, birma ski, perski, turecki oraz urdu.Danecki wraz z dr Jolant Koz owsk jako pierwsi w Polsce napisali S ownik arabsko polski Warszawa 1996 , kt ry charakteryzuje si nietypowym uk adem hase w por wnaniu do innych s ownik w arabskich Autorzy u o yli wszystkie has a alfabetycznie, a nie rdzeniowo Druga cz s ownika polsko arabska nie zosta a doko czona, a poszczeg lne jej cz ci s dost pne w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego Danecki napisa te dwutomow prac pt Gramatyka j zyka arabskiego Warszawa 2001 Z zakresu islamistyki najbardziej znana jest ksi ka Podstawowe wiadomo ci o islamie Warszawa 2008 , kt ra do tej pory jest najwi kszym studium na temat islamu w Polsce Janusz Danecki jest tak e autorem ponad stu artyku w naukowych w wielu czasopismach mi dzynarodowych.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *